Placeholder Image

Welkom bij Catch

HSV Catch is een bij de KNBSB aangesloten vereniging van ongeveer 140 enthousiaste leden. We zijn gevestigd op Sportpark Westvliet in Leidschendam-Voorburg.

HSV Catch wordt binnen de regio Haaglanden gezien als een slagkrachtige sportvereniging die uitdagende sportieve- en sociale activiteiten gericht op honk- en softbal aanbiedt.

Duurzaam investeren in vrijwilligers, leden en de maatschappij maakt dat Catch een veilige en sociale omgeving is waar iedereen tot zijn recht komt en gewaardeerd wordt voor de prestaties die hij levert voor de vereniging.

HSV Catch is een open, toegankelijke vereniging waar iedereen terecht kan om te honkballen of te softballen. Lid van HSV Catch betekent:

 • We bieden serieuze tegenstand in de competitie;
 • Meedoen is belangrijker dan de beste zijn;
 • Iedereen heeft waarde in een team;
 • Sportiviteit richt zich op zowel fysiek als sociaal;
 • Trainen, wedstrijden spelen en meedoen aan sociale activiteiten in een veilige en vertrouwde omgeving;

  Momenteel heeft HSV Catch 11 teams in de volgende leeftijdscategoriën:

  Pupillen U12
  Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar. Vanaf deze leeftijd kan je gaan honk- of softballen. Dit kan dan nog gemengd, maar vaak vindt hier een splitsing plaats waarbij de jongens gaan honkballen en de meisjes gaan softballen.

  Aspiranten U15
  Voor de jeugd van 13 t/m 15 jaar.

  Junioren U21
  voor de jeugd van 15 t/m 21 jaar

  Senioren
  voor volwassenen vanaf 18 jaar. Voor deze leeftijdscategorie heeft Catch honkbal teams voor heren en softbal teams voor dames en heren. Er is ook een mixed team dat Softbal Slowpitch speelt.

  Catch staat ergens voor

  Een honk- en softbal vereniging met als belangrijk doel alle leden een veilige thuishaven te bieden, een plek waar ze altijd terecht kunnen en waar iedereen bij elkaar betrokken is. Word je lid van onze vereniging dan sta je positief tegenover de volgende gedachten:

  Communicatie
  Openheid in de communicatie wordt in de vereniging als zeer belangrijk gezien. Daarom stellen we voor om ideeën en standpunten gelijk te bespreken met de betrokken personen.

  Aandacht
  Wij vinden het belangrijk dat iedereen aandacht voor elkaar heeft. Hieronder verstaan wij in ieder geval aandacht vanuit het bestuur naar de leden, aandacht voor alle teams, aandacht voor elkaars belevingen en prestaties.
  En natuurlijk ook aandacht van de ouders voor de sportende kinderen.

  Thuishaven
  De vereniging is voor iedereen een veilige thuishaven. Dit gebeurt door iedereen het gevoel te geven altijd welkom te zijn en elkaar te respecteren.

  Cultuur
  Een sociale sportcultuur is de basis om voor alle leden een gezonde en veilige omgeving te waarborgen. Dit houdt in dat er niet in het clubhuis gerookt wordt en dat iedereen met elkaar zorgt voor een schone omgeving.

  Hulpvaardig
  Aangezien betrokkenheid één van de speerpunten van de vereniging is, is het vanzelfsprekend dat leden en ouders van jeugdleden bereid zijn mee te helpen om de vereniging op alle gebieden draaiende te houden.

  Image

  Gedragsregels HSV Catch

  Algemeen

  Catch is een honk- en softbal vereniging met als belangrijk doel alle leden een veilige thuishaven te bieden, een plek waar ze altijd terecht kunnen en waar iedereen bij elkaar betrokken is.

  Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier sporten, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil Catch er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen, zoveel mogelijk te voorkomen.

  Van onze leden verwachten we dat iedereen zich sportief gedraagt. Naast het kennen van de spelregels (zie https://www.hsv-catch.nl/spelregels/) valt hier ook onder dat iedereen zich houdt aan de geldende gedragsregels (zie https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscodes-voor-sporters). Hiermee borgen we samen dat sporten bij Catch leuk is en leuk blijft, voor je zelf en ook voor de anderen in je team/trainingsgroep, voor de tegenstanders. coaches en scheidsrechters.

  Trainers/coaches en begeleiders spelen een speciale rol in het borgen van onze cultuur en garanderen van de veiligheid voor iedereen. Daarom gelden er voor deze groep specifieke gedragsregels (zie https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders).

  De vereniging zorgt ervoor dat onze coaches en trainers die bij HSV Catch werkzaam zijn, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben aangeleverd.

  Vertrouwenspersoon

  Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

  ‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Heb je te maken met ongewenst of zelfs grensoverschrijdende gedrag? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft of wilt bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd?

  Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd) lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf kunt oplossen. Hierdoor kan honk- of softballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden.

  De vertrouwenspersoon kan – naast het bestuur, een coach of trainer – het aanspreekpunt zijn voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag.

  Een vertrouwenspersoon bij Catch heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
  • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar professionele hulpverlening.

  Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Het probleem wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

  Je kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersoon door een e-mail te sturen naar vertrouwenspersoon@hsv-catch.nl

  Image

  Club van 50

  Image

  Wil jij ons een steuntje in de rug geven? Voor slechts 50 euro per jaar word je lid van de Club van 50 van HSV Catch. Stuur een email aan onze penningmeester om jezelf aan te melden. Je lidmaatschap wordt stizwijgend verlengd, maar je kunt op elk moment opzeggen. De 50 euro wordt direct na aanmelding en vervolgens jaarlijks in maart afgeschreven via automatische incasso.

  Met je bijdrage worden extra uitgaven gedaan, waarover jij zelf, samen met de andere leden van de Club van 50, kunt meebeslissen.

  Lidmaatschap van de Club van 50 staat open voor iedereen, leden én niet-leden van Catch.

  Image

  Nieuwsbrief “Catch UP”

  Via onderstaand formulier kan je je aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief  "Catch UP"

  Data Privacy Statement - Bescherming Persoonsgegevens

  HSV Catch verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit data privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door HSV Catch.

  Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

  Van wie verwerkt HSV Catch persoonsgegevens? HSV Catch verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van HSV Catch
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij HSV Catch of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? Alle organisatieonderdelen van HSV Catch verwerken persoonsgegevens in Sportlink, het administratieve bronsysteem/applicatie van de KNBSB die HSV Catch verplicht is te gebruiken en de daaraan gerelateerde applicaties zoals de website van HSV Catch en de mobiele app “KNBSB Competitie”. Zelf kun je dit ook – nadat je bent geregistreerd als lid bij HSV Catch – en heb je via de mobiele app “KNBSB Competitie” inzicht in de persoonsgegevens die HSV Catch van jou registreert en heb je de mogelijkheid en zorgplicht om bij te dragen voor de juiste registratie van jouw persoonsgegevens.

  Voor de administratie van de Catch Up nieuwsbrief houdt de communicatie commissie een separate administratie van voornaam, achternaam naam en emailadres bij.

  Waarvoor verwerkt HSV Catch persoonsgegevens? Als je lid wilt worden van HSV Catch of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor je aanvragen als vrijwilliger.

  Als je eenmaal lid of relatie van HSV Catch bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en email / adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

  Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren via onze nieuwsbrief Catch Up over een nieuwe activiteit van Catch, regio of vanuit HSV Catch. Wil je niet benaderd worden voor deze nieuwsbrief? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

  Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, teamindelingen, statistische analyses enzovoorts.

  Verwerkt HSV Catch ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

  Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in geval dat je een coach rol vervult.

  HSV Catch controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

  Hoe gaat HSV Catch met mijn persoonsgegevens om? Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

  Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in de mobiele app “KNBSB Competitie” met je Catch-account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met je team, terugvinden en bewerken.

  Daarnaast hebben vanuit HSV Catch een aantal functionarissen (de wedstrijdsecretaris, de ledenadministratie en de penningmeester) toegang tot de administratie in Sportlink en kunnen daarmee jouw gegevens inzien. Bepaalde vrijwilligers zoals Coaches kunnen op verzoek aan de ledenadministratie inzicht krijgen in bepaalde persoonsgegevens zoals jouw telefoonnummer en jouw emailadres. Vrijwilligers van de Communicatiecommissie van HSV Catch hebben toegang tot de Catch Up nieuwsbrief verzendlijst administratie, uitschrijven van deze verzendlijst kan je zelf doen door in de betreffende mail op “uitschrijven” te klikken.

  Via de mobiele app “KNBSB Competitie” en de teampagina’s op de HSV Catch website zijn een aantal van jouw persoonsgegevens (zoals naam, foto, vereniging en team) zichtbaar. Dit tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens afgeschermd moeten worden. Dit kan je zelf instellen in de mobiele app, standaard instelling is “Normaal” wat betekend dat naam en foto zichtbaar is.

  Vanuit de KNBSB – de sportbond waarbij HSV Catch is aangesloten – kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

  Uitwisseling van persoonsgegevens binnen HSV Catch Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je wordt overgeschreven naar een andere vereniging aangesloten bij de KNBSB, dan kan de ledenadministratie van deze vereniging, je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. HSV Catch en de KNBSB kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

  Hoelang worden mijn gegevens bewaard? Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

  Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is HSV Catch gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

  Kan ik zien welke gegevens HSV Catch van mij verwerkt? Door in te loggen in de mobiele app “KNBSB Competitie” met je Catch-account kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met je team, terugvinden en bewerken.

  Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door HSV Catch kun je terecht bij het bestuur van HSV Catch of door een email te sturen aan de functionaris voor de gegevensbescherming (dataprivacy@hsv-catch.nl).

  OPT-OUT Voor de bedrijfsvoering van HSV Catch is het noodzakelijk om een beperkte set van jouw persoonsgegevens te registreren en bij te houden. Het is niet mogelijk om je – als een actief lid – voor deze registratie uit te schrijven. Je kunt wel deze gegevens zelf inzien en bewerken, ook heb je de mogelijkheid om bepaalde gegevens af te schermen.

  Indien je geen prijs stelt op informatie over HSV Catch via de nieuwsbrief, kan je dit aangegeven door in de betreffende mail op “uitschrijven” te klikken.

  Wijzigingen privacybeleid HSV Catch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit data privacybeleid. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via onze website.

  Voor meer informatie over dit onderwerp, kan je contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van HSV Catch via dataprivacy@hsv-catch.nl.